Committee Members FY 2021-22

 • Meghal Shah (COO)
 • Hemil Shah
 • Ashutosh Jagnani
 • Vaibhav Bagwe
 • Rajesh Bhomawat
 • Amit Sota
 • Jaynesh Patel
 • Pankaj Parmar
 • Apoorva Shah
 • Jyotika Shah

Special Invitees

 • Satyen Chheda
 • Mangesh Dhalawat
 • Rakesh Jajoo
 • Nimesh Thakker
 • B H Gole
 • Atul Balel

Finance

 • Yogesh Doshi
 • Hemal Shah

Legal & Advisory

 • Abhay Shah
 • Sandeep Modi
 • Ashutosh Jagnani

IT

 • Ashish Shah
 • Meghal Shah
 • Hemil Shah

Events

 • Niren Shah
 • Apoorva Shah
 • Jyotika Shah
 • Amit Sota
 • Hemil Shah

Media

 • Abhay Shah ( Bulletin)
 • Jaynesh Patel
 • Hemal Shah
 • Pankaj Parmar

Admin

 • Kamlesh Shah
 • Sandeep Modi
 • Vaibhav Bagwe
 • Rajesh Bhomawat
 • Amit Sota